Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на електроапаратура, елементи и средства за поддръжка и изграждане на електросъоръжения и устройства за ниско напрежение (НН) и за средно напрежение (СН), за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, периодично, за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Всяка доставка да се извършва след подаване на заявка от Възложителя, франко складови бази в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, ПСОВ-Пловдив, ул. "Ягодовско шосе", Помпена Станция "Север". Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата поръчка, в зависимост от своите нужди и потребности. Посочените в Техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни и ориентировъчни, като не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/03/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   958058   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.02.2020 06.02.2020
2   958059   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     04.02.2020 06.02.2020