Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2020-0002
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“ подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/03/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   957944   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.02.2020 06.02.2020
2   957945   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.02.2020 06.02.2020
3   969597   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.03.2020 02.04.2020