Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД
Номер: 00083-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal-dobrich.com/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на "МБАЛ-Добрич" АД гр.Добрич . Прогнозно количество 1 079 MWh дневна и 360 MWh нощна електрическа енергия. Потреблението на електрическа енергия от възложителя за периода от м. Февруари 2019 до м. Януари 2020 г. Доставката и прогнозната стойност на поръчката са по цени на регулиран пазар за небитови клиенти на "Енерго - Про Продажби" АД, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   957917   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.02.2020 03.02.2020
2   961608   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.02.2020 27.02.2020