Информация за преписката

Възложител: Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.uidp-sliven.com/procedures/3880
Процедура: Открита процедура
Описание: Застрахователните услуги включват 5 обособени позиции, описани в раздел II.2., като участниците могат да подават оферти за една или повече от обособените позиции.Пълно описание на об. позиции се съдържат в техническата спецификация за всякаЗастраховките ще се сключват поетапно, след изтичане на крайния срок на действащите застрахователни договори.Възложителят си запазва правото да не възложи застраховане на всички активи и брой лица изчерпателно изброени в техн. спецификация.Изтичането срока на договора за възлагане на ОП не оказва влияние върху поетите ангажименти и сроковете на застрахователните полици.Посочената прогнозна стойност, с включени опции е максималният финансов ресурс на ОП, като Възложителят не се обвързва с пълното му усвояване ресурс.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/03/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   956754   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.01.2020 30.01.2020
2   956758   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.01.2020 30.01.2020
3   959813   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.02.2020 14.02.2020