Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елхово към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://www.uidp-sliven.com/procedures/3865
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ЕЛХОВО“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/03/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   956331   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.01.2020 27.01.2020
2   956334   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2020 27.01.2020