Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0002_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставка на комуникационно оборудване за нуждите на БНБ, както и предоставяне на услуги по инсталиране, конфигуриране и тригодишна гаранционна поддръжка на доставеното оборудване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/02/2020 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   955657   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.01.2020 24.01.2020
2   955658   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.01.2020 24.01.2020
3   968913   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.03.2020 30.03.2020