Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2020-0002
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=267
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка, включва извършването на извънгаранционна поддръжка на моторните превозни средства по модели, вид, марка, и технически данни за автомобилите посочени в т.4 от Техническата спецификация. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/02/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   955311   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.01.2020 22.01.2020
2   955314   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.01.2020 22.01.2020