Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно” подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/02/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   954721   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.01.2020 17.01.2020
2   954753   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.01.2020 17.01.2020
3   956015   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         23.01.2020 23.01.2020
4   978141   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2020 20.05.2020