Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД
Номер: 00083-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal-dobrich.com/
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ-Добрич" АД по 16 обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/02/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   953839   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.01.2020 13.01.2020
2   953841   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.01.2020 13.01.2020
3   970481   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.04.2020 01.04.2020