Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0060
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-105
Процедура:
Описание: Предметът на обществената поръчка е : Извършване на проектиране на мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА, което включва комплексно изпълнение на услуги съгласно ВС 2.03:2014 и ТТЗ С 92.0101.18: - (Приложение № 15 към документацията); 1. Разработване на идеен проект съгласно Раздел 6 от ВС 2.03:2014 2. Разработване на работен проект съгласно Раздел 7 от ВС 2.03:2014 3. Изработване на опитен образец съгласно Раздел 8 от ВС 2.03:2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/02/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   951747   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     30.12.2019 02.01.2020
2   951754   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.12.2019 02.01.2020