Информация за преписката

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/
Номер: 00106-2019-0027
Адрес на профила на купувача: https://profile.mjs.bg/d22cfc28b8836b012bdba7a43dcd221d
Процедура: Публично състезание
Описание: Организация, подготовка и провеждане на събития и мероприятия по Програма "Правосъдие" на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021: -заседания на Комитета за сътрудничество в рамките на гр. София; -заседания на Комитета за сътрудничество извън гр. София; -публични информационни събития -пресконференции и/или кръгли маси с място на провеждане в гр. София; - встъпителна конференция на Програма "Правосъдие"; -заключителна конференция на Програма "Правосъдие"; -събития за повишаване осведомеността/кампании извън гр. София.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   951766   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.12.2019 30.12.2019
2   951769   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.12.2019 30.12.2019