Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0058
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-104
Процедура:
Описание: Сключване на рамкови споразумения за доставка на материални средства и изделия за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е), по следните обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 1: Доставка на общовойскови противогаз филтриращ - рамково споразумение. 2. Обособена позиция № 2: Доставка на дихател за общовойскови противогаз филтриращ - рамково споразумение. 3. Обособена позиция № 3: Доставка на детекторна хартия - рамково споразумение. 4. Обособена позиция № 4: Доставка на индивидуален защитен пакет - рамково споразумение. 5. Обособена позиция № 5: Доставка на изолиращо защитно облекло - рамково споразумение. 6. Обособена позиция № 6: Доставка на защитен комплект за еднократна бойна употреба - рамково споразумение. 7. Обособена позиция № 7: Доставка на индивидуален дозиметър - рамково споразумение. 8. Обособена позиция № 8: Доставка на станция за ядрено, химическо и биологическо обеззаразяване - рамково споразумение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   951656   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.12.2019 30.12.2019
2   951657   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     27.12.2019 30.12.2019