Информация за преписката

Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/
Номер: 01285-2019-0002
Адрес на профила на купувача: https://www.adfi.minfin.bg/bg/zop
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за сградите на АДФИ, както следва: административна сграда, гр. София, ул. "Леге" № 2; имот на АДФИ в гр. София на ул. "Черковна" № 33, ет. 2; ИРМ Плевен;ИРМ Видин; ИРМ Враца; ИРМ Монтана; ИРМ Перник; ИРМ Кюстендил; ИРМ Бургас; ИРМ Кърджали; ИРМ Пазарджик; ПБ "Цигов Чарк"-гр. Батак; ИРМ Пловдив; ИРМ Сливен;ИРМ Смолян;ИРМ Стара Загора; ИРМ Хасково; ИРМ Ямбол; ИРМ Търговище; ИРМ Шумен; ИРМ Силистра; ИРМ Русе; ИРМ Велико Търново и ИРМ Варна. Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно чл. 100-103 от Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия за снабдяване на обектите на АДФИ, разположени на територията на цялата страна.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   950757   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.12.2019 20.12.2019
2   950759   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.12.2019 20.12.2019