Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0077
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони за етап „КС Нова Провадия” към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/01/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   950636   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.12.2019 г.  20.12.2019 г. 
2   950637   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         19.12.2019 г.  20.12.2019 г.