Информация за преписката

Възложител: Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0160
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3765
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на сертифициране на управлението на горите по FSC® и последващи годишни одити за нуждите на териториални поделения на „ЮИДП“-Сливен за срок от 60 месеца на държавните горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково“, ТП „ДГС Чирпан“, ТП „ДГС Твърдица“, ТП „ДГС Сливен” и ТП „ДГС Казанлък“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/01/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   949759   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.12.2019 17.12.2019
2   949761   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.12.2019 17.12.2019
3   965092   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.03.2020 13.03.2020