Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Котел към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0159
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3760
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми- летни и изимни за срок от 12 месеца на МПС, собственост на ТП "ДГС Котел"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/01/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   949482   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2019 19.12.2019
2   949483   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.12.2019 19.12.2019
3   963857   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.03.2020 12.03.2020