Информация за преписката

Възложител: Агенция по вписванията
Номер: 00447-2019-0018
Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/predostavyane-na-dalekosobshitelni-uslugi-chrez-fi/%20
Процедура: Публично състезание
Описание: Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и комуникационна свързаност на отделните служби на Агенция по вписванията
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   948567   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.12.2019 10.12.2019
2   948574   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.12.2019 10.12.2019
3   963724   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.03.2020 06.03.2020