Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0031
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по две обособени позиции: ОП1 - доставка на горива за МПС/бензин А95- 300л , дизелово могорно гориво- 8200 л и газ пропан-бутан - 2500 л/ и ОП 2 Дизелово гориво за отопление - 9000 л. Посочените количества са ориентировъчни за период от 1 година.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   948171   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.12.2019 09.12.2019
2   953993   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.01.2020 16.01.2020