Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0045
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-081
Процедура:
Описание: Транспортиране по море с транспортен кораб на два броя кораби - минни ловци Tripartite-class и оборудване от пристанище Ден Хелдер (Den Helder) в Кралство Нидерландия до пристанище Варна в Република България, включващо изпълнението на следните услуги: 1. Проектиране и изработване на фундаменти за разполагане на корабите на борда на транспортния кораб. 2. Осигуряване и подготовка на оборудване за укрепване на товара, съгласно изискванията на Международната морска организация (IMO). 3. Осигуряване и подготовка на оборудване за товарене/разтоварване на корабите на/от борда на транспортния кораб. 4. Подготовка за вдигане на двата кораба за товарене върху подготвените опори на борда на транспортния кораб. 5. Натоварване на двата кораба и оборудването в пристанище Ден Хелдер (Den Helder) в Кралство Нидерландия. 6. Укрепване на натоварените кораби и оборудването, съгласно изискванията на Международната морска организация (IMO). 7. Транспортиране на товара по море от пристанище Ден Хелдер (Den Helder) в Кралство Нидерландия до пристанище Варна в Република България. 8. Разтоварване на двата кораба и оборудването в пристанище Варна в Република България.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   947411   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.12.2019 05.12.2019
2   947414   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     03.12.2019 05.12.2019
3   950281   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.12.2019 23.12.2019