Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0071
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на 400 бр. резервни части за 6 броя UPS, демонтаж на старите и монтаж на новите части и всички необходими дейности за пускане в експлоатация на два UPS AEG Protеct 3.33 120KVA в КС Кардам, на два UPS AEG Protеct 4.33 330KVA в КС Провадия и два UPS AEG Protеct 4.33 330KVA в КС Странджа, както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия на резервните части в рамките на гаранционния срок. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   946965   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.11.2019 02.12.2019
2   946966   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         29.11.2019 02.12.2019
3   960759   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         18.02.2020 18.02.2020