Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД
Номер: 00083-2019-0015
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal-dobrich.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: Периодична доставка на концентрати за хемодиализа, медицински изделия и разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати за нуждите на отделение "Диализно лечение" на "МБАЛ-Добрич" АД по 3 обособени позиции, 32 номенклатури, 94 356 единици: Обособена позиция № 1 Концентрати за хемодиализа - 9 номенклатури, 67 804 единици; Обособена позиция № 2 Медицински изделия за хемодиализа - 16 номенклатури, 22 570 единици; Обособена позиция № 3 Разтвори за дезинфекция - 7 номенклатури, 3 982 единици.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   945968   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.11.2019 28.11.2019
2   945970   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.11.2019 28.11.2019
3   967251   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2020 25.03.2020