Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2019-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/
Процедура: Открита процедура
Описание: Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции, за срок от 4 (четири) години, считано от 17.03.2020 г. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да участва за целия обем на предмета на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/12/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   944040   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.11.2019 14.11.2019
2   944041   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     12.11.2019 14.11.2019
3   966477   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     19.03.2020 23.03.2020