Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2019-0012
Адрес на профила на купувача: https://www.vik.bg/public-procurement/view/OPO-4-12-s-predmet-Dostavka-na-smazochni-masla-i-preparati-gresi-antifriz-spirachna-technost-i-drugi-produkti--za-nuzhdite-na-ViK-EOOD-Plovdiv.html
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца считано от 27.01.2020 г. или до изчерпване на стойността. Доставките ще са периодични, по уточнен между страните график, франко склада на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, намиращ се на адрес: гр. Пловдив 4006, бул. "Шести септември" № 250, франко склада на ПСОВ - Пловдив, намиращ се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Ягодовско шосе". Посочените количества в поръчката-спецификация не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем и вид. Възможно е отклонение от 10% за всяко едно от посочените количества. Стоките следва да са с произход България и/или Европейски съюз, да са в стандартна заводска опаковка, включена в цената, производство 2019-2022 година. Всяка конкретна заявка да се изпълни в срок не по-късно от 5 (пет) работни дни след подаването . Всяка доставка да бъде придружена с експедиционна бележка, сертификат за качество (при приложимост), документ за платени мита и такси (при приложимост). Срок и начин на плащане - по банков път, в лева, до 30 дни след представяне на данъчна фактура в оригинал, приемно-предавателен протокол. Рекламации за количеството се предявяват в момента на приемане, а рекламации по качеството: най-късно 30 (тридесет) дни от датата на приемо-предавателния протокол. При подписване на борсовия договор Продавачът представя на Довереника документи съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността му при изпълнение на условията на чл. 111 от ЗОП, както и Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   942819   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.11.2019 05.11.2019
2   946161   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         26.11.2019 26.11.2019