Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Средец към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0148
Адрес на профила на купувача: http://dgssredets.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile
Процедура: Открита процедура
Описание: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на офис техниката и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство. Вложеният труд за диагностика, ремонт и профилактика на офис техниката, инструктажът за правилна експлоатация, когато последният е необходим, както и транспортът на сервизните специалисти до адреса на възложителя и обратно, е за сметка на договорената сума за подръжка на офис техниката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/12/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   942366   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.10.2019 04.11.2019
2   942372   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.10.2019 04.11.2019