Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0041
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнителят следва да организира и проведе обучение за 10 обучаеми за работа с разработената последна версия на технологичната платформа, която е конфигурирана за целите на ЕПДЕАУ и федерираните портали на базата на IBM WebSphere компоненти, по следната програма: ? Administering IBM Web Content Manager – 2 дни; • Developing Websites Using IBM Web Content Manager – 5 дни; • Провеждане на 3 дневни практически занятия, непосредствено след провеждане на двете обучения по прилагане на придобитите знания от курсовете върху обща платформа, на базата на IBM WebSphere компоненти, разработена и конфигурирана за целите на ЕПДЕАУ и федерирани портали. Обучението следва да се проведе в осигурена от изпълнителя зала и с учебни материали по официалната програма на IBM за цитираните по-горе обучения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/12/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   941576   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.10.2019 31.10.2019
2   941577   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.10.2019 31.10.2019
3   956148   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2020 27.01.2020
4   972888   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2020 16.04.2020