Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Нова Загора към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0143
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3527
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца за нуждите на ТП "ДГС Нова Загора" . Обект на доставката е административната сграда на ТП "ДГС Нова Загора".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/12/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   941483   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.10.2019 31.10.2019
2   941488   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.10.2019 31.10.2019
3   958945   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2020 10.02.2020