Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Ропотамо към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0140
Адрес на профила на купувача: https://www.uidp-sliven.com/procedures/3523
Процедура: Открита процедура
Описание: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ за срок от 12 месеца“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/12/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   941012   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.10.2019 28.10.2019
2   941013   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.10.2019 28.10.2019
3   965623   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.03.2020 19.03.2020