Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0040
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за създаване на резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление;провеждане на тестови изпитвания на инсталираното оборудване и на лицензите за специализиран софтуер на системата като цяло, проверка на конфигурациите и на сценариите на използване;провеждане на обучение на 5 (пет) служители по списък предоставен от възложителя. Предметът на поръчката включва доставка на 4 (четири) броя специализирани устройства за резервни копия, както следва:1 брой - инсталиран дисков капацитет Минимум 120 ТВ и 3 броя -инсталиран дисков капацитет Минимум 40 ТВ и доставка на лицензи на специализиран софтуер за резервни копия с лиценз до 200 ТБ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   940470   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.10.2019 25.10.2019
2   940474   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2019 25.10.2019
3   961118   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2020 24.02.2020
4   975683   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.05.2020 07.05.2020