Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0027
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   940135   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.10.2019 21.10.2019
2   946680   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.11.2019 02.12.2019
3   948208   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.12.2019 12.12.2019