Информация за преписката

Възложител: Национална гвардейска част
Номер: 00981-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri
Процедура: Пряко договаряне
Описание: 1.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червен офицерски-до 3бр. ;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червен сержантски и войнишки-до 33бр.;3.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски-до 3бр.;4.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки-до 33бр.;5.Фуражка ОВ-до 32бр.;6.Костюм ОВ-до 32бр.; Количествата артикули на гвардейско и представително облекло ще са в зависимост от предложената цена от участника и възложителя си запазва правото да променя количествата до посочените по горе количества.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   938881   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.10.2019 15.10.2019
2   950768   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.12.2019 20.12.2019
3   977639   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         18.05.2020 18.05.2020