Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0038
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/4-NSIP-2019-C
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвижда се изпълнение на ново строителство с цел изграждане на зона с площадки за разполагане на хора, товари, наземно оборудване, паркинг, бараки и инженерни мрежи и съоръжения (електрозахранване, ВиК, пътни връзки и др.) за осигуряване на способности при изпълнение на пакет CP 9А0996 „Приемане, разполагане и последващо придвижване на формированията“ на територията на Република България в съответствие с инвестиционен проект (Приложение №8) и количествена сметка (Приложение №9) за осъществяване на Проект 3RS31002–01 „Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад“, част от Пакет от способности CP 9А0996 „Приемане, разполагане и последващо придвижване на формированията“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   938021   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.10.2019 09.10.2019
2   938031   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.10.2019 09.10.2019