Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на електрическа енергия и избор координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции: А) Средно напрежение и Б) Ниско напрежение. Поръчката се открива със срок за изпълнение 1 (една) година от подписване на договор/и с избрания/те за Изпълнител/и участник/и, които влизат в сила от датата на регистрация на първия регистриран график (доставка). Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид, че Възложителят има валидни облигационни отношения с настоящия си доставчик на СН до 31.01.2020 г. и на НН до 29.02.2020 г.Прогнозното количество електрическа енергия средно напрежение (СН) за едногодишен период е 36 000 МWh, а за ниско - 30 000 МWh, които не са ограничителни за Възложителя.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за една обособена позиция или за целия обем на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   937891   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.10.2019 14.10.2019
2   937892   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     09.10.2019 14.10.2019
3   955288   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     21.01.2020 22.01.2020