Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0025
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Публично състезание
Описание: “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Софийска област и София град, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“ по три обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   937748   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.10.2019 08.10.2019
2   937750   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.10.2019 08.10.2019