Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0050
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40180
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет „Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас“. Дейностите следва да се осъществят чрез доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддържане в работещо състояние за целия срок на договора на нови хардуерни и софтуерни компоненти, и комуникационна свързаност, осигуряващи преноса на видеопотоци към съществуващия ЦВУТ (Център за видеонаблюдение и управление на трафика) на Община Бургас и обработката им в Интегрирана система за електронно наблюдение. Надграждането на съществуващата система ще доведе до разширяване на обхвата на осъществяваното от Община Бургас електронно наблюдение за подобряване качеството на живот на жителите, чрез разширяване възможностите за превенция, реакция при инциденти и предприемане на мерки за безопасност и опазване на публичното имущество в оперативен порядък от заинтересованите страни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/11/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   937654   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.10.2019 11.10.2019
2   937655   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2019 11.10.2019
3   963315   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2020 09.03.2020