Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0033
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Открита процедура
Описание: Провеждане на обучениe за 9 (девет) служители на Държавна агенция "Електронно управление" по проект BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“ в областта „Firewall в компютърните мрежи“ на тема PAN-EDU-210 Firewall 8.1 Essentials: Configuration and Management (EDU-210) или следваща версия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   936904   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.10.2019 07.10.2019
2   936905   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2019 07.10.2019
3   948678   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2019 13.12.2019
4   953320   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2020 09.01.2020