Информация за преписката

Възложител: Национална гвардейска част
Номер: 00981-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на 1/един/ брой пътнически микробус 16+1 за нуждите на Националната гвардейска част. Доставената автомобилна техника да е фабрично нова, неупотребявана и да е произведена не по-рано от 01.01.2019,като следва да отговаря на изискванията, посочени в утвърдена от Възложителя Техническата спецификация с рег.№ СИ-16-Т-145/30.09.2019г., приложение към документацията и неразделна част от нея. Реализирането на доставката е свързано с необходимостта от обезпечаване на автопарка на Националната гвардейска част с необходимата автомобилна техника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/10/2019 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   936548   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.10.2019 02.10.2019
2   936579   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.10.2019 02.10.2019
3   950730   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.12.2019 20.12.2019
4   977750   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         18.05.2020 18.05.2020