Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка чрез покупка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив по обособени позиции на: А) Тръби, кухи профили, продълговати заготовки и пръти; Б) Плосковалцувани продукти от стомана, за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител по конкретната обособена позиция участник.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да участва по една или всички обособени позиции на поръчката. Всяка доставка да се извършва в срок до 3 (три) работни дни след подаване на заявка от Възложителя, франко складова база в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Възложителят ще закупува стоките, предмет на поръчката, в зависимост от своите нужди и потребности. Посочените в Техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни и ориентировъчни, като не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем. Количествата на стоките не могат да бъдат определени към момента, тъй като зависят от потребностите на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/10/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   935885   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.09.2019 30.09.2019
2   935888   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         30.09.2019 30.09.2019
3   952527   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         06.01.2020 06.01.2020