Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0025
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД” Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Осигуряване за срок от 12 месеца на храна за персонала на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД чрез ваучери за храна. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява чрез ежемесечно отпечатване и доставка на два вида ваучери за храна от “оператор” по смисъла на §. 1, т. 2 от ДР на Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003г., а именно: - Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за осигуряване на безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ; с прогнозна номинална стойност за срок от 12 месеца - 148300,00 лв - Отпечатване и доставяне ваучери за храна за персонала по смисъла на чл.209 от ЗКПО;с прогнозна номинална стойност за срок от 12 месеца – 31 000,00 лв
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/10/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   935686   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.09.2019 27.09.2019
2   935702   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.09.2019 27.09.2019
3   953994   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.01.2020 14.01.2020