Информация за преписката

Възложител: Община Ружинци
Номер: 00272-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/09/26/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмет на поръчката е доставка на горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019-2020 г, в следния обем: Въглища за парно – 30 т., доставят се в Общинска администрация Ружинци; Брикети – 4 т., доставят се в Детска градина «Детелина» с.Черно поле; Пелети –120 т., доставят се в ДСХ с ОЛБ с.Дреновец – 57 т., Детска градина «Изгрев» с.Ружинци- 40 т. и Детска градина «Шурче» с. Бело поле- 23 т.; Гориво за отопление /газьол за ПКЦ или дизелово гориво/ - 20 000 литра, доставят се в СУ „Н. Й. Вапцаров“ с.Дреновец. Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период и планирано за периода, като крайният Купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка +/– 20% от обявените количества, а крайният Продавач приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде реализиран точно. Опаковка: Въглища – насипни, Брикети – пакетирани в чували, Пелетите в чували, Течното гориво – наливно. Продавачът осигурява доставка на горивата в рамките на три работни дни от датата на заявка. Минимално количество за заявка – 5 хил. течно гориво, 10 тона за твърдите горива /въглища и пелети/. Горивата трябва да отговарят на БДС и изисквания на действащата нормативна база в България. Борсовия договор ще бъде сключен за срок от една година.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   935476   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.09.2019 26.09.2019