Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0024
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-izoniazid-za-himioprofilaktika-na-2019/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на Изониазид за химиопрофилактика на туберкулозата през 2019 г. във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г., количество до 171 250 000 mg
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   934730   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.09.2019 24.09.2019
2   934731   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.09.2019 24.09.2019
3   941887   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.10.2019 01.11.2019
4   955061   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.01.2020 21.01.2020