Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/
Процедура: Открита процедура
Описание: Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции, в т.ч.A) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на град Пловдив и област Пловдив, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя; Б) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции; В) Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги за населени места в област Пловдив с ресурс на Изпълнителя. Поръчката се възлага за срок от 4 (четири) години, считано от 14.01.2020 г. за позиции А и В, от 19.01.2020 г. за позиция Б.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за целия обем на предмета на поръчката, а така също и за всяка обособена позиция поотделно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/10/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   934514   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.09.2019 24.09.2019
2   934515   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     20.09.2019 24.09.2019
3   952646   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     07.01.2020 08.01.2020