Информация за преписката

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Номер: 00265-2019-0101
Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-filtri-2044.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка чрез покупка на филтри. Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Доставка на филтри за товарни автомобили с повишена проходимост IVECO, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Обособена позиция №2: Доставка на филтри за товарни автомобили с повишена проходимост MAN, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Обособена позиция №3: Доставка на филтри за пътностроителна техника DAEWOO, DOOSAN, CASE, GROVE, DRESSTA, L-34, LIEBHERR, CATERPILLAR, HYUNDAI, KOMATSU, AMMANN и DIECI, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Филтрите са описани по наименование, каталожен номер и количество в техническите спецификации на на всяка обособена позиция. Начин на изпълнение - по заявка на възложителя.Срок за изпълнение на заявката - до 1 месец от получаването й. /Важи за трите обособени позиции/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/10/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   934029   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.09.2019 18.09.2019
2   934035   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         18.09.2019 18.09.2019
3   934903   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         24.09.2019 24.09.2019