Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0023
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 126 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/10/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   933727   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.09.2019 20.09.2019
2   933729   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2019 20.09.2019
3   962114   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.02.2020 02.03.2020
4   967327   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2020 26.03.2020
5   969612   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.03.2020 02.04.2020
6   972488   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.04.2020 16.04.2020
7   974230   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.04.2020 30.04.2020
8   975543   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2020 07.05.2020
9   975873   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.05.2020 11.05.2020
10   976154   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.05.2020 11.05.2020
11   976177   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.05.2020 11.05.2020