Информация за преписката

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Номер: 00640-2019-0034
Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите за нуждите на Център за компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/10/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   933213   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.09.2019 16.09.2019
2   933214   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.09.2019 16.09.2019