Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ - Плевен
Номер: 00496-2019-0098
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2561&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Обхватът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане в област Плевен - основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обект ИРМ - Пордим към ДСП - Плевен. Обхватът на строително-монтажните дейности включва бояджийски работи, подмяна на дограма, ремонт на покрив, ремонт на ел. инсталация, ремонт на ВИК, доставка и монтаж на климатици и изграждане на достъпна среда на хората с увреждания, на административна сграда, ползвана от ИРМ - Пордим към ДСП - Плевен, надлежно посочени в Техническа спецификация /Приложение №2/ и КСС /Приложение №3/, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/10/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   932626   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.09.2019 11.09.2019
2   932630   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.09.2019 11.09.2019
3   944107   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.11.2019 12.11.2019
4   950742   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.12.2019 20.12.2019