Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0046
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/uprajnyavane_na_avtorski_nadzor_po_vreme_na_stroitelstvoto_za_obekt_razshirenie_na_gazoprenosnata_in-552-c1-0-1.html
Процедура:
Описание: Предметът на поръчката е Упражняване на авторски надзор по време на строителство за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап "Линейна част ", части А1 до А10 включително, съгласно изискванията на чл. 160 и чл. 162 от Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Авторският надзор се осъществява от лица, автори на съответните проектни части и се провежда задължително от започване подписването на първия Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (образец 2а) до подписването на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) за етап "Линейна част".

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   931936   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.09.2019 г.  05.09.2019 г. 
2   941048   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     24.10.2019 г.  28.10.2019 г.