Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2019-0096
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2556&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът на процедурата включва: 1. Абонаментно поддържане и периодично актуализиране при промени в софтуер „САНТА ТРЗ“, свързани с промени в законодателството и вътрешната организация на работа на централизираната интегрирана система за фирмено управление с обхват експлоатираните подсистеми: персонал, труд и работна заплата, граждански договори, НАП. При необходимост, софтуерът трябва да позволява диференциране на обработената информация по определени критерии, напр. по вид правоотношение, по вид национална програма или проект, и други;2. Анализиране на възникнали аварийни ситуации и даване на препоръки за действие, проверка физическата и логическата цялост на базите и периодичен преглед на работата на софтуера; 3. Текущи консултации и съдействие в реално време на съответните служители на АСП, пряко използващи софтуера, чрез ежемесечна системна помощ, консултации, методически или директни дейности при необходимост и съдействие пи изработването на месечните възнаграждения по нает персонал, съгласно устройствения правилник на АСП, ПМС № 66, граждански договори, ОПХ ФЕПНЛ, ОП РЧР и национални програми;4. Посещения и съдействие на място, при необходимост;5. Обучаване на служители на АСП за работа със софтуера; разработка на допълнителни функционалности, при необходимост и друго обусловено програмно проектиране по основните предметни дейности на софтуера;6. Осигуряване на техническа поддръжка на внедрената оперативна съвместимост на софтуер „САНТА ТРЗ“ и „БИЗНЕС ПРОЦЕСОР - КОНТО 66“ и осигуряване на техническа поддръжка в частта, касаеща софтуер „САНТА ТРЗ“, при обезпечаване на техническа възможност и съдействие от страна на възложителя и от администратора на „БИЗНЕС ПРОЦЕСОР - КОНТО 66“;7. Внедряване на създадената оперативна съвместимост на софтуер „САНТА ТРЗ” с софтуер „САНТА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ и осигуряване на техническа поддръжка;8. Преинсталиране на работните места и нови инсталации на софтуер „САНТА ТРЗ“ – при необходимост;9. Дефиниране и предефиниране на номенклатури и диапазони в софтуер „САНТА ТРЗ“, при необходимост;10. Дефиниране на потребители, роли в системата на софтуер „САНТА ТРЗ“, правата на достъп до функциите на системата, и настройка на видове документи, справки и други автоматично генерирани писмени документи;11. Обезпечаване сигурността на програмен продукт „САНТА ТРЗ“;12. Гарантиране на техническа и функционална безотказност на системата в реално време;13. Поддържане на архивна база данни;14. Софтуер „САНТА ТРЗ” да стане web-базиран;15. Да се създаде и поддържа архивна база данни за всички трудови договори, сключвани по места за личните асистенти като част обединената база данни от териториалните дирекции, генерирана и поддържана в ЦУ на АСП по отношение на наличния персонал, труд и работна заплата.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   931691   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.09.2019 04.09.2019
2   937861   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.10.2019 09.10.2019