Информация за преписката

Възложител: Община Твърдица
Номер: 00057-2019-0007
Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/1483
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта. Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   931632   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.09.2019 04.09.2019
2   931633   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.09.2019 04.09.2019
3   961600   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.02.2020 24.02.2020