Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на флокулант за обезводняване на утайки от селищни ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя,находяща се в гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе” – площадка на ПСОВ Пловдив,за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата поръчка, в зависимост от своите нужди и потребности. Посочените в Техническата спецификация количества са примерни и ориентировъчни, като не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем. Количеството и обемът на стоките не могат да бъдат определени към момента, тъй като зависят от потребностите на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/09/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   931493   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.09.2019 03.09.2019
2   931494   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         03.09.2019 03.09.2019
3   953394   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         10.01.2020 10.01.2020