Информация за преписката

Възложител: Община Борово
Номер: 00396-2019-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Обхвата на СМР ще включва всички дейности, заложени по всички части, включени в техническия проект за Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“ финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране. Настоящата обществена поръчка обхваща следните 5 бр. улици в гр. Борово: - Улица Горна Манастирица от ул. 1-ви май до път I-5 - Улица 1-ви Май от ул. Христо Ботев до ул. Горна Mанастирица - Улица Христо Ботев от ул. 1-ви Май до ул. 6-ти Септември - Улица 6-ти Септември от ул. Христо Ботев до ул. Дунав /път III-5101/ - Улица Горазд от ул. Иван Вазов до ул. 6-ти септември Обхвата на обществената поръчка включва: - Проектиране; - Упражняване на авторски надзор по време на СМР; - Извършване на строително-монтажни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   931095   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.08.2019 30.08.2019
2   931097   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.08.2019 30.08.2019